Ochrona ozonu

Polska jest zobowiązana  jako państwo członkowskie UE do podejmowania działań służących redukcji emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). Projektowana ustawa (do której procedowane założenia znajdują się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych) będzie regulować wszystkie wprowadzane przez Komisję Europejską wymagania związane z postępowaniem w zakresie w/w gazów.

Główne propozycje krajowego projektu wynikają wprost z prawa unijnego. Założenia do projektu mają na celu wykonanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz 10 rozporządzeń Komisji Europejskiej (będących przepisami wykonawczymi do wymienionego rozporządzenia), a także transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień art. 6 ust. 3 dyrektywy (WE) nr 2006/40 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG.
Projekt przewiduje wprowadzenie certyfikatów. Personel i podmioty wykonujące określone czynności w stosunku do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, są zobowiązani na mocy rozporządzeń unijnych do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu i przedsiębiorców. Certyfikacja personelu i przedsiębiorstw nie jest niczym nowym. Podobne przepisy (wymaganie posiadania świadectwa kwalifikacji) istnieją już w Polsce od 2004 roku, kiedy weszła w życie ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową, które są wykorzystywane w większości w tych samych zastosowaniach, co fluorowane gazy cieplarniane.

 • Utworzenie centralnych systemów gromadzenia danych.  Przewiduje się utworzenie i prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, wykonywanie analiz i opracowań danych przekazywanych do tego rejestru oraz utworzenie i prowadzenie bazy danych, w której gromadzone będą dane zawarte w sprawozdaniach, przekazywanych,  zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, przez podmioty prowadzące działalność w poszczególnych sektorach oraz wykonywanie analiz i opracowań danych przekazywanych do tej bazy. Takie rozwiązanie zapewni pełne monitorowanie postępowania z fluorowanymi gazami cieplarnianymi, co pozwoli na uniknięcie niekontrolowanej emisji tych gazów do atmosfery. Proponuje się, aby wykonywanie powyższych zadań powierzyć w ustawie Instytutowi Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie, który od wielu lat współpracuje ściśle z Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Gospodarki w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych.
 • Projekt przewiduje wprowadzenie opłaty za wprowadzenie do obrotu po raz pierwszy na terytorium Polski fluorowanych gazów cieplarnianych. Opłaty za fluorowane gazy cieplarniane zaproponowane w założeniach są rozwiązaniem opartym na funkcjonujących już systemach. Należy zauważyć, że obecnie w przepisach polskich (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z 2004 r.) funkcjonuje opłata za substancje zubożające warstwę ozonową, która jest skonstruowana na podobnej zasadzie. Opłata ta będzie pobierana zarówno za fluorowane gazy cieplarniane wprowadzane po raz pierwszy do obrotu w pojemnikach, jak i za te gazy zawarte we wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu produktach, stacjonarnych i ruchomych urządzeniach czy systemach ochrony przeciwpożarowej oraz systemach klimatyzacji samochodowej. Proponuje się, aby wysokość opłaty za 1 kg fluorowanego gazu cieplarnianego stanowił iloczyn 0,003 zł. i wartości współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) dla danego gazu, ustalonego zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia (WE) 842/2006. Opłaty będą wnoszone do urzędów wojewódzkich, a następnie przekazywane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki proponowanej w założeniach do ustawy opłacie możliwe będzie ograniczenie ilości wprowadzanych do Polski fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów, urządzeń i systemów zawierających te gazy, poprzez szersze wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska substytutów tych gazów oraz produktów, urządzeń i systemów zawierających takie substytuty, dla których nie będzie opłat. Ponadto proponowany w założeniach system pozwoli dofinansowywać działania w zakresie uzyskiwania certyfikacji, przeprowadzania szkoleń, edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych.
 • Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy, a także przepisów rozporządzeń Komisji Europejskiej  sprawować będą organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy Państwowej Straży Pożarnej.
 • Projekt ustawy przewiduje ponadto przekazywanie (w formie formularzy mających postać dokumentów elektronicznych) rocznych sprawozdań dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych. Sprawozdania przekazywać będą  podmioty wprowadzające po raz pierwszy fluorowane gazy cieplarniane do obrotu na terytorium Polski oraz wywożące te gazy z terytorium naszego kraju; podmiotów stosujących fluorowane gazy cieplarniane, w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) 842/2006 z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń i systemów ruchomych oraz systemów klimatyzacji samochodowej, a także prowadzące ich odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) 842/2006;  podmioty wprowadzające do obrotu po raz pierwszy na terytorium  Polski produkty, stacjonarne i ruchome urządzenia, stacjonarne i ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, a także systemy klimatyzacji samochodowej, zawierające fluorowane gazy cieplarniane oraz podmioty wywożące takie produkty, urządzenia i systemy z terytorium RP.
 • W przepisach projektowanej ustawy proponuje się również wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym podmioty wprowadzające do obrotu na terytorium Polski produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające fluorowane gazy cieplarniane, a także pojemniki zawierające te gazy, mają obowiązek umieszczenia na nich sporządzonej w języku polskim etykiety. Konieczność wprowadzenia takiej regulacji wynika z art. 2 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 1494/2007. Umożliwi ona identyfikację towarów zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wprowadzanych na terytorium Polski.
 • W wyniku konsultacji społecznych i międzyresortowych przebudowany został system kar i zmienione zostały ich wysokości. Kary obniżono z wysokości 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 i 40 000 złotych do odpowiednio 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 i 30 000 złotych.
 1. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi gazami;
 2. podmiotów użytkujących produkty, urządzenia i systemy zawierające te gazy;
 3. podmiotów prowadzących szkolenia personelu, oceniających personel, a także podmiotu certyfikującego personel i przedsiębiorstwa;
 4. marszałków województw pobierających opłaty za niektóre fluorowane gazy cieplarniane;
 5. organów administracji rządowej;
 6. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 7. Instytutu Chemii Przemysłowej, jako wyspecjalizowanej jednostki;
 8. Urzędu Dozoru Technicznego, jako organu właściwego do uznawania certyfikatów i zaświadczeń wydanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  Fluorowane gazy cieplarniane to substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska ze względu na bardzo wysoki współczynnik ocieplenia globalnego GWP ( jest on od 140 razy do ok. 23 tysięcy razy większy niż GWP dwutlenku węgla).

Są one powszechnie wykorzystywane w Polsce w ilości ok. 3000 ton na rok w następujących zastosowaniach:

 1. jako czynniki chłodnicze w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła, zarówno stacjonarnych (znajdujących się w centrach handlowych, sklepach, zakładach przemysłowych, magazynach, szkołach, szpitalach i wielu innych budynkach użyteczności publicznej), jak i ruchomych (znajdujących się w różnego rodzaju pojazdach i innych środkach transportu),
 2. jako czynniki spieniające do wytwarzania pianek, zwłaszcza poliuretanowych, oraz półproduktów do tych pianek,
 3. jako czynniki gaśnicze w systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach,
 4. jako gazy pędne w aerozolach i sprayach,
 5. jako gaz izolujący w rozdzielnicach wysokiego napięcia (tylko heksafluorek siarki – SF6),
 6. jako rozpuszczalniki,
 7. jako gazy izolujące w przetwórstwie magnezu i jego stopów.
1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projektowana ustawa

1.2. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której dotyczyć ma projektowana ustawa
1.3. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy
1.4. Możliwość podjęcia środków alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej ustawy
1.5. Podmioty, na które będzie oddziaływać projektowana ustawa
1.6. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy i źródła ich pokrycia.

2.1. Przepisy ogólne

2.1.1. Zakres przedmiotowy ustawy
2.1.2. Zakres podmiotowy ustawy
2.1.3. Objaśnienie podstawowych określeń użytych w projektowanej ustawie
2.1.4. Operator
2.2. Obowiązek prowadzenia przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej dokumentacji.

2.3. Wyspecjalizowana jednostka
2.4. Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej
2.5. Certyfikaty

2.5.1. Certyfikaty dla personelu
2.5.1.1. Warunki uzyskiwania certyfikatów dla personelu
2.5.1.2. Jednostka certyfikująca personel, jednostki oceniające personel oraz podmioty prowadzące szkolenia dla personelu
2.5.2. Certyfikaty dla przedsiębiorstw (przedsiębiorców)
2.5.2.1. Warunki uzyskiwania certyfikatów dla przedsiębiorstw (przedsiębiorców)
2.6. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji samochodowej, zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane oraz zasady prowadzenia szkoleń w zakresie odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z takich systemów

2.7. Sprawozdawczość w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych
2.8. Opłata za fluorowane gazy cieplarniane
2.9. Organy właściwe w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
2.10. Nadzór i kontrola
2.11. Kary pieniężne
2.12. Zakres spraw, które powinny być przedmiotem aktów wykonawczych wraz z określeniem organów właściwych do ich wydania
2.13. Przepisy przejściowe

2.13.1 Karta Urządzenia i Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.
2.13.2. Certyfikaty tymczasowe dla personelu
2.13.3. Zasady udzielania certyfikatów tymczasowych dla przedsiębiorstw (przedsiębiorców)
2.13.4. Certyfikaty dla przedsiębiorstw w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy
2.14. Zmiany w przepisach obowiązujących

2.15. Termin wejścia w życie projektowanej ustawy

3.1. Podmioty, na które będzie oddziaływać projektowana ustawa
3.2. Konsultacje
3.3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego

3.3.1. Administracja publiczna
3.3.2. Wyspecjalizowana jednostka
3.3.3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy

3.5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
3.6. Wpływ regulacji na sytuację gospodarczą i rozwój regionalny
3.7. Wpływ na środowisko

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii klimatyzacja, montaż klimatyzacji i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s